Xác suất - Quy luật

Xác suất - Quy luật

Updating Chương 1

Tác giả: Trương Minh Thi

Thể loại: Thể loại khác

Người đăng bản thảo: Đặng Thanh Thảo

Ngày cập nhật: 30/07/2016

Giới thiệu:
Xác suất giúp ta biết được khả năng xảy ra, xuất hiện của một hiện tượng, sự việc, từ đó mà ta có thể đánh giá đúng hơn về chúng. Một giá trị của xác suất có thể mang tính ngẫu nhiên nhưng luôn tuân theo một quy luật nhất định.

Nội Tôi
Nội Tôi
Giao cảm
Giao cảm