...

Vô Địch Dược Tôn

Tác giả: Đôn Nhục Đại Oa Thái

Thể loại: Thể loại khác

Người đăng sách: Đặng Thị Mai Uyên

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Thiên Lang Đại Lục diện tích không gì sánh được, ở Thiên Lang Đại Lục trung gian có một tòa Thiên Lang Sơn Mạch, toàn bộ Thiên Lang Sơn Mạch từ nam chí bắc nam bắc đem Thiên Lang Đại Lục một phân thành hai, Thiên Lang Đại Lục cũng là bởi vì Thiên Lang Sơn Mạch mà được gọi là, ở Thiên Lang Sơn Mạch chu vi, có hơn mười người vương quốc và đế quốc dựa vào Thiên Lang Sơn Mạch mà xây. (Nguồn: tangthuvien.vn)

Không có sách nào