...

V.I.Lê nin toàn tập tập 6: Tháng Giêng - tháng Tám 1902

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
V.I.Lê-Nin toàn tập - Tập 6: Tháng Giêng - tháng Tám 1902 là những luận chứng và phát triển một cách phù hợp với hoàn cảnh lịch sử mới, những tư tưởng của Các Mác và Ph.Ăngghen về Đảng, phát triển những nguyên lý của học thuyết về Đảng kiểu mới, đảng cách mạng vô sản; và các tài liệu để thảo cương lĩnh Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga. Nội dung những tác phẩm chính những tác phẩm trong tập này được phân tích khá toàn diện trong phần lời tựa in ở đầu sách, do viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin (Liên Xô) viết cho lần xuất bản bằng tiếng Việt.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]