...

V.I.Lê nin toàn tập tập 45

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tập 45 gồm những tác phẩm do Lênin viết từ ngày 6 tháng 3 năm 1922 đến ngày 2 tháng 3 năm 1923. Trong tập này Lênin tiếp tục nghiên cứu những vấn đề quan trọng nhất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chính sách đối ngoại của nhà nước Xô-viết của phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

Không có sách nào