...

V.I.Lê nin toàn tập tập 42

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Nội dung chính của tập 42 là những tác phẩm phản ánh một thời kỳ có tính chất bước ngoặc trong đời sống của Nhà nước Xô-viết khi mà những lực lượng chủ yếu của bọn can thiệp nước ngoài và bọn phản cách mạng trong nước đã bị đập tan và nước Cộng hòa Xô-viết lại một lần nữa trực tiếp đứng ngay trước nhiệm vụ xây dựng CNXH trong hòa bình.

Không có sách nào