...

V.I.Lê nin toàn tập tập 22

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Nội dung chính trong tập 22 đi sâu phân tích thời kỳ mà cao trào cách mạng đã dâng cao, giải thích sách lược của những người bôn-sê-vích trong điều kiện mới, nói về cuộc đấu tranh cho sự thống nhất của Đảng và cho sự củng cố mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng.

Không có sách nào