...

V.I.Lê nin toàn tập tập 20

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Nội dung chủ yếu của tập này được Lênin tập trung đánh giá tình hình trong Đảng và đặt vấn đề kiên quyết phải mở rộng cuộc đấu tranh xây dựng Đảng, củng cố sức mạnh đấu tranh quyết liệt với phái Men-sê-vích, vạch trần âm mưu bè phái của phái "Tiếng nói", phái "Tiến lên", bọn Tờ-rốt-kít, chủ nghĩa cải lương, bảo vệ chủ nghĩa Mác, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn CM Nga,...

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]