...

V.I.Lê nin toàn tập tập 12

Tác giả: V.I.Lê nin

Thể loại: Triết học & Chính trị

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tập 12 bao gồm các tác phẩm được V.I.Lê nin viết từ tháng mười năm 1905 đến tháng tư năm 1906, vào thời kỳ phát triển cao nhất của cuộc cách mạng dân chủ-tư sản lần thứ nhất ở Nga, những tác phẩm của Lênin nói về sử củng cố Đảng vô sản và việc phát triển hoạt động của Đảng trong những điều kiện mới, do cao trào CM đề ra.

Không có sách nào