...

Three Act Tragedy

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
Mr. Satterthwaite sat on the terrace of “Crow ’s Nest” and watched his host, Sir Charles Cartwright, climbing up the path from the sea. Crow ’s Nest was a modern bungalow of the better type