...

The Valley of Fear

Tác giả: Conan Doyle

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
"I am inclined to think--" said I. "I should do so," Sherlock Holmes remarked impatiently. I believe that I am one of the most long-suffering of mortals; but I'll admit that I was annoyed at the sardonic interruption. "Really, Holmes," said I severely, "you are a little trying at times."