...

The Doomsday Conspiracy

Tác giả: Sidney Sheldon

Thể loại: Tiểu thuyết

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
Bellamy was back in the crowded hospital ward at Cu Chi Base in Vietnam and Susan was leaning over his bed, lovely in her crisp white nurse's uniform, whispering, "Wake up, sailor. You don't want to die." And when he heard