...

Postern of Fate

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn
ENGLISH FOR FUN Xem    Mượn

Giới thiệu:
MAINLY CONCERNING BOOKS 'Books!' said Tuppence. She produced the word rather with the effect of a bad-tempered explosion. 'What did you say?' said Tommy. Tuppence looked across the room at him. 'I said “books”,' she said. 'I see what you mean,' said Thomas Beresford.