...

Microsoft office powerpoint

Tác giả: Torben Lage Frandsen

Thể loại: Công nghệ thông tin

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: English

Giới thiệu:
This free Microsoft Office Powerpoint book is not a point-for-point review of all PowerPoint's functions.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]