sach-dien-tu

Lưu vong làm quan(756-759)

Tác giả: Đỗ Phủ

Thể loại: Thơ

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Mua sách điện tử    0 ₫

Giới thiệu:
Thời kỳ này từ năm đầu Chí Đức (756) đến năm Càn Nguyên thứ 2 (759). An Lộc Sơn khởi binh nhanh chóng chiếm Lạc Dương, Trường An. Đỗ Phủ nghe Huyền Tông chạy vào Thục, Túc Tông lập vị tại Linh Vũ bèn đem gia thuộc tới thôn Khương rồi một mình tới Linh Vũ nhưng bị phản quân bắt giữ. Tháng tư năm Chí Đức thứ 2 (757), bất chấp nguy hiểm, ông trốn khỏi Trường An tới Phụng Tường là nơi Túc Tông đang trú và nhận chức quan bát phẩm Tả thập di. Đây là lần đầu tiên ông nhậm chức trong chính quyền trung ương, nhưng chỉ một tháng sau do dâng sớ cứu bại tướng Phòng Quản, ông bị Túc Tông nổi giận giáng chức. Tháng 8, ông từ Phụng Tường về Phu Châu thăm gia quyến. Tháng 9, quân nhà Đường lấy lại Trường An, tháng 10 lấy lại Lạc Dương. Tháng 10, Túc Tông về kinh, Đỗ Phủ cũng theo đó về Trường An nhậm lại chức Tả thập di. Tháng 5 năm 758, Đỗ Phủ do ảnh hưởng bởi cuộc đấu tranh giữa hai phe của Túc Tông và các cựu thần của Huyền Tông, bị biếm làm Tư công tham quân ở Hoa Châu, từ đó về sau không tới Trường An nữa. Ông tới Hoa Châu vào mùa hạ, gặp nạn đói, nội thần Lý Phụ Quốc lại chuyên quyền. Lúc này ông đã thất vọng về chính trị, tới mùa thu ông từ quan đến Tần Châu, chưa đầy 4 tháng sau, mùa đông ông lại đi Đồng Cốc, lưu ở đó một tháng rồi tới Thành Đô, đất Thục. (Nguồn: https://www.tangthuvien.com)