...

Introduction to Managerial Accounting

Tác giả: Larry M. Walther; Christopher J. Skousen

Thể loại: Kế toán & Tài chính

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: English

Giới thiệu:
"This book is the eighth of fifteen books which introduces the basic principles of accounting."

Không có sách nào