...

Giáo trình Lý thuyết đồ họa

Tác giả: Đại học Khoa học Huế

Thể loại: Công nghệ thông tin

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Có trên thư viện

IT BOOKS Xem    Mượn

Giới thiệu:
ðồ họa là một trong những lĩnh vực phát triển rất nhanh của ngành Công nghệ thông tin. Nó ñược ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chẵng hạn như y học, kiến trúc, giải trí... ðồ họa máy tính ñã giúp chúng ta thay ñổi cách cảm nhận và sử dụng máy tính, nó ñã trở thành những công cụ trực quan quan trọng không thể thiếu trong ñời sống hằng ngày. Vì vậy môn “ðồ họa” ñã trở thành một trong những môn học chính trong các chuyên ngành Công nghệ thông tin ở các trường ñại học. Cuốn sách “Giáo trình lý thuyết ñồ họa” ñược biên soạn theo sát nội dung chương trình ñào tạo cử nhân Công nghệ thông tin. Nội dung của giáo trình này cung cấp một số kiến thức cơ bản về lý thuyết và thuật toán xây dựng các công cụ ñồ họa 2D và 3D. Từ ñó giúp sinh viên có thể ñộc lập xây dựng những thư viện ñồ họa cho riêng mình và phát triển các phần mềm ứng dụng ñồ họa cao hơn.

Tắt Quảng Cáo [X]