...

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: TS. Trần Thị Minh Tuyết

Thể loại: Giáo trình – Học liệu

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Với mục đích giúp sinh viên chủ động học tập trong chương trình đào tạo theo tín chỉ và qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện quyết định biên soạn và hiệu chỉnh bài giảng tất cả các môn học trong chương trình. Cuốn bài giảng này ra đời trong hoàn cảnh đó và được hiệu chỉnh theo hướng sau: Về hình thức, trong từng chương chúng tôi đề ra mục đích và tài liệu học tập để sinh viên có thể tự học; về nội dung, chúng tôi bổ sung văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI (2011) vào phần nội dung tương thích và đưa các số liệu mới ở thời điểm trước thềm Đại hội XI vào phần kết quả thực hiện đường lối. Tập bài giảng này gồm có chương mở đầu và 8 chương bám sát theo chương trình môn học mà Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành. Chương 1: Sự ra đời của Đảng CSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945); chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975); chương 4: Đường lối công nghiệp hóa; chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; chương 7: Đường lối xây dựng văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; chương 8: Đường lối đối ngoại. Mặc dù hết sức cố gắng song Bài giảng này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nên rất mong nhận được những góp ý của đồng nghiệp và bạn đọc, sự phản hồi của sinh viên để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện nó trong tương lai.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]