...

Drilling Fluid Engineering

Tác giả: Pål Skalle

Thể loại: Kỹ thuật dầu khí

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: English

Giới thiệu:
This book presents how to apply fluid mechanics on drilling fluid related challenges and explains the related physics involved and the different…

Không có sách nào

Không có sách nào