...

Chấp Kiếm Tả Xuân Thu

Tác giả: Thù Ngạn

Thể loại: Thể loại khác

Người đăng sách: Lâm Hương

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Chư thiên vạn giới, hành giả vô cương. Đem kinh điển không hề hư huyễn, đem thần thoại cùng hiện thực giao hàng, đem truyền thuyết phủ xuống trần thế. Triệu Hạo làm, đó là cầm lấy kiếm trong tay, tùy ý khắc lịch sử dáng dấp. Đạo trắc trở lại dài đằng đẵng, một thanh kiếm bổ ra vạn trượng thiên lộ. Phía trước, là Vô Tận Chi Hải. Triệu Hạo mục tiêu, là đỉnh trên đỉnh. (Nguồn: tangthuvien.vn)

Không có sách nào