...

Bài giảng Kỹ thuật lập trình C

Tác giả: Đại học Hàng Hải

Thể loại: Sách Chuyên Ngành

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Khoảng cuối những năm 1960 đầu 1970 xuất hiện nhu cầu cần có các ngôn ngữ bậc cao để hỗ trợ cho những nhà tin học trong việc xây dựng các phần mềm hệ thống, hệ điều hành. Ngôn ngữ C ra đời từ đó, nó đã đƣợc phát triển tại phòng thí nghiệm Bell. Đến năm 1978, giáo trình " Ngôn ngữ lập trình C " do chính các tác giả của ngôn ngữ là Dennish Ritchie và B.W. Kernighan viết, đã đƣợc xuất bản và phổ biến rộng rãi. C là ngôn ngữ lập trình vạn năng. Ngoài việc C đƣợc dùng để viết hệ điều hành UNIX, ngƣời ta nhanh chóng nhận ra sức mạnh của C trong việc xử lý cho các vấn đề hiện đại của tin học. C không gắn với bất kỳ một hệ điều hành hay máy nào, và mặc dầu nó đã đƣợc gọi là " ngôn ngữ lập trình hệ thống" vì nó đƣợc dùng cho việc viết hệ điều hành, nó cũng tiện lợi cho cả việc viết các chƣơng trình xử lý số, xử lý văn bản và cơ sở dữ liệu.

Không có sách nào

Không có sách nào