Lưu hương ký(32 bài)

Ngày tạo: 19/11/2015

Thể loại: Thơ

Nguồn :Đang cập nhật

Báo cáo vi phạm


Do nhà nghiên cứu Trần Thanh Mại phát hiện năm 1964:

1. Thuật ý kiêm trình hữu nhân Mai Sơn Phủ

2. Thiếu niên du điệu 3. Xuân đình lan điệu

4. Thu dạ hữu hoài

5. Thu phong ca

6. Nguyệt dạ ca kỳ 1

7. Nguyệt dạ ca kỳ 2

8. Ngư ông khúc hành

9. Cảm cựu kiêm trình cần Chánh học sĩ Nguyễn Hầu

10. Thu nguyệt hữu ức Mai Sơn Phủ ký

11. Cảm cựu tống tân xuân chi tác kỳ 1

12. Cảm cựu tống tân xuân chi tác kỳ 2

13. Ngụ ý Tốn Phong ký nhị thủ kỳ 1

14. Ngụ ý Tốn Phong ký nhị thủ kỳ 2

15. Tặng Tốn Phong tử

16. Ký Sơn Nam Thượng trấn Hiệp trấn Trần Hầu kỳ

17. Ký Sơn Nam Thượng trấn Hiệp trấn Trần Hầu kỳ 21

18. Hoạ Sơn Phủ chi tác

19. Tốn Phong đắc mộng chí dữ ngã khán nhân thuật ngâm, tịnh ký

20. Hoạ Tốn Phong nguyên vận

21. Thệ viết hữu cảm

22. Tự thán kỳ 1

23. Tự thán kỳ 2

24. Lưu biệt thời tại An Quảng, An Hưng ngụ thứ

25. Bạch Đằng giang tặng biệt

26. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 1

27. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 2

28. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 5

29. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 6

30. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 7

31. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 8

32. Xuân Hương tặng hiệp quận


Bạn đã bình luận quá số kí tự.