Đồ Sơn bát vịnh ( 9 bài)

Ngày tạo: 19/11/2015

Thể loại:

Nguồn :Đang cập nhật

Báo cáo vi phạm


Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại): 1. Ðông Sơn thừa lương 2. Long tỉnh quá trạc 3. Phật động thâm u 4.Ðăng Đông Sơn tự kiến ký kỳ 1 4a . Ðăng Đông Sơn tự kiến ký kỳ 2 5. Tháp sơn hoài cổ 6. Thạch phố quan ngư 7.Bộ Khánh Minh tự cảm hứng 8. Cốc tự tham thiền


Bạn đã bình luận quá số kí tự.