...

After the Funeral

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn
ENGLISH FOR FUN Xem    Mượn

Giới thiệu:
Old Lanscombe moved totteringly from room to room, pulling up the blinds. Now and then he peered with screwed up rheumy eyes through the windows. Soon they would be coming back from the funeral. He shuffled along a little faster. There were so many windows.