Phương trình - Quan hệ

Phương trình - Quan hệ

Updating Chương 1

Tác giả: Hứa Thị Phương Ngọc

Thể loại: Thể loại khác

Người đăng bản thảo: Đặng Thanh Thảo

Ngày cập nhật: 30/07/2016

Giới thiệu:
Phương trình là nền tảng cơ bản của các mối quan hệ, và định hướng cho các quan hệ trong cuộc sống, giải được phương trình là ta còn giải được một bài toán quan hệ và ngược lại, các mối quan hệ phát triển dần và tạo ra những phương trình với nhiều nút thắt hơn.

Nội Tôi
Nội Tôi
Giao cảm
Giao cảm
Tắt Quảng Cáo [X]